Wskazówka

W tym formacie reportażu udostępniamy obok zdjęć i treści również dźwięk , dlatego prosimy o odpowiednie ustawienie głośników w systemie.

Poprzez mysz lub strzałki na klawiaturze zostanie przywołany kolejny rodział strony.

Przesunięcie spowoduje przejście do kolejnego rozdziału

Rozpocznij

Inkubatory Doskonałości Naukowej

Logo https://www.goodtoknow.pl/inkubatory-doskonalosci-naukowej

Zamknij
Inkubatory Doskonałości Naukowej to jednostki skupiające badaczy (w przeważającej części spoza uczelni) w zespołach prowadzonych przez specjalistę, zapewniające im finansowanie w celu prowadzenia badań na skalę międzynarodową. Inicjatywa ta ma nie tylko pozyskać pewną liczbę grantów i publikacji, ale przede wszystkim promować kulturę jakości w mniej rozwiniętych dziedzinach. W efekcie zmniejszą się nierówności w możliwościach badawczych między dyscyplinami na Uniwersytecie Wrocławskim.

Inkubatory Doskonałości Akademickiej tworzone są dla tych dyscyplin, które nie są dostatecznie umiędzynarodowione, ale angażują osoby i zespoły prowadzące badania na wysokim poziomie.

Przedstawiamy osiem Inkubatorów Doskonałości Akademickiej, których zadaniem jest mierzalne podniesienie statusu dyscyplin charakteryzujących się niższą liczbą publikacji i zwiększenie ich rozpoznawalności międzynarodowej. Każdy z nowo utworzonych zespołów jest koordynowany przez lidera – badacza o ugruntowanej reputacji międzynarodowej, wybranego w drodze konkursu pod nadzorem niezależnej komisji specjalistów, reprezentujących uznane zagraniczne ośrodki badawcze.
I agree with being shown YouTube videos. More information

To opt out of displaying external embeds, manage settings here.

Do początku
W ekstremalnych temperaturach i gęstościach materia nie składa się już z atomów i ich jąder, ale z ich składników: kwarków i gluonów. Taki stan materii panował bezpośrednio po Wielkim Wybuchu i może być wytworzony wskutek zderzania ciężkich jonów. W Centrum Symulacji Supergęstych Płynów opracowujemy modele do opisu zderzeń i wnioskujemy o właściwościach materii powstałej w zderzeniach poprzez porównania z danymi eksperymentalnymi. 
Do początku
Zamknij
W ramach Inkubatora powstanie Centrum Metabadawcze mające analizować metody i praktyki badawcze, aby pomóc naukowcom zrozumieć, jak likwidować uprzedzenia w nauce, a tym samym dostarczać bardziej wiarygodnych i bezpiecznych wniosków z ważnych badań naukowych. CM będzie dokonywać krytycznej oceny danych naukowych (zarówno publikowanych, jak i niepublikowanych) i syntezy dowodów, aby ocenić, na ile możemy ufać danym odkryciom oraz które aspekty procesu badawczego można poprawić, aby zwiększyć jego wartość i zmniejszyć marnotrawstwo zasobów badawczych. CM zastosuje zestaw narzędzi metabadawczych do różnych dyscyplin (psychologii, zdrowia publicznego, żywienia, ale także biologii lub etyki) w sposób innowacyjny, aby zapewnić konstruktywną krytykę i otworzyć drogę do ulepszeń na przyszłość. 
I agree with being shown YouTube videos. More information

To opt out of displaying external embeds, manage settings here.

Do początku
Co to znaczy być człowiekiem? W jaki sposób tworzymy relacje lub uznajemy, co jest dobre, a co złe? Dlaczego występujemy i tworzymy? Nasze działania objęte programem Inkubatora mają na celu odpowiedź na podstawowe pytania dotyczące natury ludzkiej dzięki utworzeniu nowego interdyscyplinarnego zespołu naukowców łączącego różne perspektywy zaczerpnięte z nauk humanistycznych i etologii człowieka. 
Do początku
Zamknij
Inkubator Doskonałości Naukowej – Centrum Badawcze Naprawy DNA i Replikacji ‒ będzie eksplorował wpływ mało poznanej dotychczas modyfikacji post-translacyjnej białek zwanej SUMOilacją (z ang. Small Ubiquitin-like Modification) na stabilność genomu drożdży rozszczepkowych Schizosaccharomyces pombe. Drożdże te są doskonałym organizmem modelowym do badań metabolizmu DNA w komórkach eukariotycznych ze względu na wysokie ewolucyjne podobieństwo podstawowych procesów komórkowych zarówno u prostych jednokomórkowych Eeukariontów, jak i u wyższych (w tym człowieka). 
I agree with being shown YouTube videos. More information

To opt out of displaying external embeds, manage settings here.

Do początku
Inkubator „Digital Justice” będzie zajmować się kompleksowymi badaniami oraz analizą złożonych interakcji między nowymi technologiami a wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych. Badaniom zostaną poddane trzy obszary. W pierwszej kolejności analizowane będą kwestie zbierania informacji na potrzeby postępowania karnego – dla przykładu użycie urządzeń elektronicznych ułatwia zbieranie informacji, choć jednocześnie niesie ze sobą niebezpieczeństwo masowej inwigilacji i unicestwienia prywatności.

Po drugie, zbadane zostaną nowe technologie ułatwiające przebieg śledztwa i procesu. Pandemia COVID-19 wnosi nową perspektywę do idei transmisji procesów karnych na żywo. Jednak łącza audio i wideo mogą nie stanowić instrumentów gwarantujących prawidłowe, dokładne rozpoznanie faktów i moralną legitymację systemu sądownictwa karnego.

Po trzecie, przeanalizowane zostanie przekonanie, że dochodzenie sprawiedliwości zakłada poddanie się ocenie przez współobywateli. Najnowsze osiągnięcia psychologii podważają ​​wiarę w ludzką ocenę winy i zdolność do karania. Krytyczny wgląd w możliwości zastosowania technologii sztucznej inteligencji (AI) zaprojektowanej na potrzeby wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych ma za zadanie ujawnić, czy algorytmy mogą być wykorzystywane w procesach decyzyjnych do wymierzenia sprawiedliwości i czy mogą zostać zaakceptowane przez opinię publiczną. 
Do początku
Zamknij
Głównym celem proponowanego Inkubatora jest osiągnięcie znaczącego postępu w dziedzinie nierównowagowej spektroskopii plazmowej oraz modelowania rozbłysków i innych zjawisk aktywnych obserwowanych na Słońcu i gwiazdach (akronim projektu: NEFRIX). W naszych badaniach wykorzystamy wysokiej jakości obserwacje słonecznych i gwiazdowych zjawisk aktywnych, uzyskane z naziemnych i orbitalnych obserwatoriów, oraz zaawansowane kody numeryczne, które zostaną wykorzystane do interpretacji i symulacji danych obserwacyjnych. Głównym rezultatem projektu będzie utworzenie wysokiej klasy zespołu badawczego zdolnego do prowadzenia złożonych badań rozbłysków słonecznych i gwiazdowych, koronalnych wyrzutów masy i innej aktywności magnetycznej jako najbardziej gwałtownych zjawisk wpływających potencjalnie na naszą planetę i planety pozasłoneczne krążące wokół innych gwiazd. 
I agree with being shown YouTube videos. More information

To opt out of displaying external embeds, manage settings here.

Do początku
Zamknij
W ramach Inkubatora Doskonałości Naukowej Slavicus powstało Centrum Badań Korpusowych i Eksperymentalnych nad Językami Słowiańskimi w oparciu o duży równoległy korpus składający się z 11 języków słowiańskich, 2 języków bałtyckich i języka angielskiego jako języka referencyjnego. Korpus ten wyposażony będzie w przyjazny dla użytkownika interfejs, jak również wyrafinowane mechanizmy wyszukiwania danych. W badaniach uniwersaliów semantycznych wykorzystane będą metoda eksploracji tłumaczeń i skalowanie wielowymiarowe. Projekt zintegruje językoznawców teoretycznych i komputerowych oraz otworzy rozległe obszary badawcze dla składniowców, semantyków, morfologów, tłumaczy i leksykografów.
I agree with being shown YouTube videos. More information

To opt out of displaying external embeds, manage settings here.

Do początku
Zamknij
Centrum podejmie badania narracji o trudnych, traumatycznych oraz ekstremalnych doświadczeniach, skupiając się najpierw na samotności, często określanej mianem cichej epidemii XXI w. Celem zespołu jest połączenie perspektyw z nauk społecznych z innymi dyscyplinami, z nadzieją, by nie tylko stworzyć nową wiedzę, ale również przełożyć ją na pomoc ludziom w radzeniu sobie z trudnościami. 
I agree with being shown YouTube videos. More information

To opt out of displaying external embeds, manage settings here.

Do początku
Przewiń aby czytać dalej Swipe to continue
Przesuń aby zobaczyć tekst